Algemene Voorwaarden

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andeere werken in de zin van de Aw. welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Dit is inclusief alle door Studio Gallery Besnik Hasanaj vervaardigde fotografische werken in de studio alsmede op locatie.

Beelddrager: de drager waarop een fotografissch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, szoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-ROM, DVD, Canvas, Acryl, Dibond, of usb stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassingen

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Vergoedingen, Faktuur, en Betaling

 

3.1 Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen zoals vermeld in de meest recente prijslijst van Studio Gallery Besnik Hasanaj. De prijzen van de shoots staan, met uitzondering van de Pro Portrait shoots, op de website www.besnikhasanaj.com vermeld.

3.2 Betaling voor shoots dient te worden voldaan in contanten na de shoot zelf

3.3 Betaling voor fotoproducten en beelddragers dient te worden voldaan binnen 5 werkdagen na de fotopresentatie

3.4 Beelddragers blijven eigendom van de fotograaf tot de Wederpartij zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De fotograaf gaat over tot levering nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

 

4. Eigendom beelddragers en Auteursrecht

 

4.1 Het auteursrecht van de Fotografische werken berust bij de fotograaf

4.2 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen met de fotograaf voorafgaand aan de opdracht wordt beschouwd als inbreur op het Auteursrecht

4.3 Beelddragers blijven eigendom van de fotograaf tot de Wederpartij zijn betalingsverplichting zoals overeengekomen in de opdracht heeft voldaan. Indien niet binnen de in de in de opdracht gestelde betalingstermijn aan de betalingsverplichting is voldaan

4.4 De fotograaf heeft het recht alle door hem gemaakte fotografische werken te gebruiken ter promotie van Studio Gallery Besnik Hasanaj, voor publicatie op de website, in brochures, op flyers of andere reclame en marketing producten, op de Facebook pagina, Pinterest en Instagram, en als inzending voor een fotowedstrijd.

4.4a Door een opdracht aan te gaan met Studio Gallery Besnik Hasanaj gaat de Wederpartij hiermee akkoord, tenzij expliciet is aangegeven bij de boeking, de shoot, of de fotopresentatie dat één of meerdere foto's niet voor dit doel gebruikt mogen worden en dat is schriftelijk is vastgelegd. Deze uitzonering geldt niet voor fotografische werken gemaakt tijdens Portfolio of Concept shoots.

 

5. Beperkte aansprakelijkheid Studio Gallery Besnik Hasanaj

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Studio Gallery Besnik Hasanaj, haar werknemers en hulppersonen voor enige vorm van schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, als gevolg van handelen of nalaten van Studio Gallery Besnik Hasanaj, haar werknemers en hulppersonen, is beperkt tot maximaal een restitutie van de bedragen die je als klant hebt betaald voor de fotosessie/opdracht waar de schade betrekking op heeft.

 

6. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoeding mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij of de Fotograaf zou leiden.

 

Copyright Besnik Hasanaj 2015 - All Rights Reserved